Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Oruç tutun, sıhhat bulun.

...Hadisler...

Sihirli sözcük‘Abrakadabra’ ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylenmişti.

...İlginç Bilgiler...

Size ne yapabileceğinizi söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

22 Mart 2018
Perşembe
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Tarih1 ı. Dönem ıı. Yazılısı Karışık Ab


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

A GRUBU
A. Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (10x3=30p)
•   Kaşgarlı Mahmut’a göre Türk adı ………………………..…. anlamına gelmektedir.
•   Asya Hun devletinin bilinen ilk hükümdarı ………………………….dır.
•   Konar göçer yaşamın hakim olduğu eski Türklerde temel geçim kaynağını ……………………………..…..…. oluşturur.
•   Türklerin savaş meydanlarında uzun süre kullandıkları yönteme ……………………..……..…………. denir.
•   Kök-Türkler, 552 yılında Aşina Sülalesinden ………………………….………….….. tarafından kurulmuşlardır.
•   Çin kaynaklarında Juan Juan olarak adlandırılan ………………………………………. hem Asyada hem Avrupada devlet kurmuşlardır.
•   Onlu sistemi kurarak Türk ordu teşkilatının temelini atan hükümdar ……………………..…………………… dir.
•   Hıristiyanlık, Musevilik ve İslam dininin bir arada yaşadığı Türk devleti ……………………………………….… dır.
•   Orta Asya Türk tarihi hakkındaki  bilgilerimizi daha çok ………………….…….. kaynaklarından öğrenmekteyiz.
•   Bilge Kül Kağan tarafından Karabalsagun merkez olmak üzere kurulan devletin adı ………..………………….…… dır.


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x10=40p)
İstemi Yabgunun İpek yolu politikası hakkında bilgi veriniz.


Mani dininin Uygurlar üzerindeki etkileri hakkında bilgi verinizKavimler göçünün sonuçları hakkında bilgi verinizOrhun Abideleri hakkında bilgi veriniz
C. Aşağıdaki Kavramları açıklayınız. (5x3=15p)
Toy:

Şaman:

Maveraünnehir:

Kut:

Yuğ:
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli testlerde uygun şıkkı işaretleyiniz. (5x3=15p)
1. Atlı göçebe kültüre sahip bir toplulukta aşağıdakilerden hangisinin varlığından kesin olarak söz edilemez?
A)   Savaşçı bir toplumdan
B)   Hayvancılığa dayalı ekonomik yapıdan
C)   Bozkırda bağımsız yaşama anlayışının benimsenmesinden
D)   Toprağın işlenmesine dayalı üretimden


2. Türkler Çinlilerle alış – verişlerinde ipek ve buğdayı alıp canlı hayvan ve hayvan ürünleri vermişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak hangi sonuca varılır?
A)   Hayvancılığa önem verdikleri
B)   Avcılık yapmadıkları
C)   Ticarete önem vermedikleri
D)   Tarımla fazla uğraşmadıkları


3. Orta Asya’ da kurulan Türk Devletleri Çin’ i askeri ve ekonomik baskı altında tutmuşlar; ancak Çin’ e hiçbir zaman yerleşememişlerdir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Yerleşik yaşama geçilmesi
B)   Tarihi çağlara geçişin geç olması
C)   Kalabalık Çin nüfusu içinde kültürel benliği kaybetme korkusu
D)   Askeri alanda Çinlilerin Türkleri örnek alması


4. Türklerde sosyal adaletin devamı için caydırıcı cezalar uygulansa da, hapis cezası görülmez.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi yapı         B) Ekonomik etkinlikler   
C) Dini yapı         D) Göçebe yaşam tarzı   


5.Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin bilimsel faaliyetlere önem verdiklerini göstermektedir?
A)   Göçebe yaşamaları
B)   Yerleşik hayata geçmeleri
C)   Orhun Yazıtlarını ortaya koymaları
D)   On iki hayvanlı Türk takvimini yapmaları


B Grubu
A. Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (10x3=30p)
•   Ziya Gökalp’e göre Türk adı …………………….……. anlamına gelmektedir.
•   Çinliler Türk akınlarını durdurmak için ………………………………….…… yapmışlardır.
•   At ve demir …………………………….……. Kültürünün en önemli iki unsurudur.
•   Avrupa Hun Devletinin en güçlü hükümdarı …………………………..………… dır.
•   Baga Tarkan tarafından kurulan ………….……………….…… devleti, parayı ilk kullanan Türk devletidir.
•   Kutluk Çin esaretine son vererek Türkleri tekrar bir araya topladığı için ……………………….... ünvanını almıştır.
•   İstanbul’u ilk kuşatan Türk topluluğu …………..…………..………dır.
•   Türk boylarının Orta Asyada kurduğu ilk devlet …………………………………. dır
•   En eski Türk alfabesi 38 harften oluşan ………………..…………….……. Alfabesidir.
•   Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken Malazgirt Savaşında Alparslan’ın ordusuna katılan Türk topluluğu ………………..………….…….. dir.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x10=40p)
Türklerin ana yurdu (Türkistan) hakkında bilgi veriniz.


Orta Asya Türk göçlerinin sebeplerini açıklayınız.İkili Yönetim (Çifte Krallık) hakkında bilgi veriniz.Mete’nin Çin siyaseti hakkında bilgi veriniz.


C. Aşağıdaki Kavramları açıklayınız. (5x3=15p)

Kurultay:

Balbal:

Feodalite:

Töre:

İl:

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli testlerde uygun şıkkı işaretleyiniz. (5x3=15p)
1. Türklerin Orta Asya’ dan göç etmeleri, yer değiştirmeleri her zaman kolay olmamıştır. Göçler sırasında karşılaşılan zorluklar ve bazen savaşlar, her Türk’ ü tehlikeye göğüs gerip, her an bir ölüm – kalım mücadelesine hazır hale getirdi.
Bu bilgilere göre göçler Türkler üzerinde hangi yönde etkili olmuştur?
A)   Teşkilatçılıklarında
B)   Hayvancılıkta ilerlemelerine
C)   Gittikleri coğrafyada hakimiyet kurmalarına
D)   Savaşçılık özelliklerinin gelişmesine

2. Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupa’ yı dinsel ve kültürel yönden etkilemiştir?
A)   Roma İmparatorluğu’ nun ikiye ayrılması
B)   Feodalite rejiminin ortaya çıkması
C)   Avrupa Hun Devleti’ nin kurulması
D)   Hıristiyanlık dininin Barbar kavimler arasında yayılması


3. Orta Asya Türk tarihinde, Türk devletlerinin kısa sürede yıkılıp, kısa sürede de kurulduğu bilinmektedir.
Bu durumun nedenleri arasında hangisini gösteremeyiz?
A)   Türklerin teşkilatçı olması
B)   Dış baskılara maruz kalması
C)   Boyların isyan etmesi
D)   Askerliğe önem verilmemesi

4. Orta Asya’ da kurulan Göktürkler; çadır sanatı, hayvancılık, demir işlemeciliği, dokumacılık gibi alanlarda ileri gitmişler, ilk Türk alfabesini hazırlamışlar ve Orhun Kitabelerini yazdırarak ilk Türkçe eserleri bırakmışlardır.
Bu bilgilere dayanarak Göktürkler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Göçebe yaşadıkları
B)   Maden işleyebildikleri
C)   Uzun süre yaşadıkları
D)   Türkçe’ yi geliştirdikleri

5. - Çinlilerden etkilenerek matbaayı kullandılar
   - Askeri  başarılardan çok kültürel alanda başarılı olmuşlar
Aşağıdaki devletlerden hangisi yukarıdaki bilgilere uygundur?
A)   Göktürkler              B)   Uygurlar     
C)   Hunlar              D)   Kırgızlar      
     

 

tüm coğrafya sunumları için tıklayın...

 

matematik konu anlatımları için tıklayın


 

Dersler>>Yazılılar Yazılı Soruları
14.03.2012 16:53
1790 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011